Řád ochrany zvířat
při veřejném vystoupení - zkouškách ovladatelnosti a pracovní upotřebitelnosti psů


Čl. 1
Název a sídlo chovatele pořádajícího veřejné vystoupení nebo svod

(1) Tento řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení nebo svodu byl zpracován a je určen pro Kynologickou jednotu České republiky, IČ: 62158627 se sídlem Šrámkova 7, 638 00 Brno.

(2) Žadatel uvedený v odstavci 1 jako organizátor veřejného vystoupení nebo svodu v souladu s ustanoveními zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, vydává po projednání a schválení Ústřední komisí pro ochranu zvířat tento ,,Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení - zkouškách ovladatelnosti a pracovní upotřebitelnosti psů“ (dále jen ,,Řád“).Čl. 2
Účel a cíle Řádu

(1) Účelem Řádu je metodicky stanovit podmínky zvířat a pravidla k předvádění zvířat při veřejném vystoupení nebo svodu podle současných požadavků na ochranu zvířat a péči o jejich pohodu. Účelem zkoušek je podnítit zájem o systematickou práci se psem v co nejširší kynologické veřejnosti a zejména u mládeže. Prověřit vlohy psů k jejich ovladatelnosti a pracovní upotřebitelnosti včetně upotřebitelnosti pastevecké. Přispět ke zvýšení všeobecné úrovně ve výchově a vycvičenosti psů. Ve svém důsledku pomoci selekci v chovu psů v oblasti povahových vlastností a umožnit vstup do pracovní třídy do úrovně národní výstavy i u plemen, u kterých není FCI vyžadována zkouška z výkonu (záleží na rozhodnutí chovatelského klubu) a tím vylepšovat stav v předvádivosti psů na výstavách. Vytvořit základ pro sportovní výcvik psů v České republice.

(2) Tento Řád neumožňuje použití zvířat pro přípravu a provedení triků nebo výkonů v divadelním a varietním představení, filmu, televizním programu nebo podobném veřejném představení.

(3) Řád nenahrazuje ustanovení a podmínky stanovené právními předpisy, zejména zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů (např. doklad o provedení stanovených vyšetření zvířat, kontrola zdravotního stavu zvířat).

(4)Cviky obrany jsou prováděny pouze za účelem výchovy a výcviku zvířete podle zkušebních řádů uznaných Mezinárodní kynologickou federací (FCI) a ČMKU - § 4 odst. 3 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.Čl. 3
Pořadatel veřejného vystoupení nebo svodu

(1) Odpovědnou osobou, která jako pořadatel odpovídá při přípravě a průběhu jednotlivých veřejných vystoupení nebo svodu za dodržování a kontrolu Řádu a zabezpečení ochrany a péče o zvířata, je organizátorem určený zástupce pořádající organizace pro každou akci (zkoušky) jmenovitě (dále jen ,,pořadatel“). Toto jméno bude uváděno v žádosti o povolení konkrétní akce a o určení veterinárních podmínek, předkládané orgánům veterinární správy a následně obci.

(2) Pořadatel předkládá žádost o stanovení veterinárních podmínek pro veřejné vystoupení nebo svod Krajské veterinární správě nebo Městské veterinární správě v Praze místně příslušné podle místa konaných vystoupení nebo svodu. Součástí žádosti je prohlášení o platnosti tohoto Řádu. Po stanovení veterinárních podmínek a odsouhlasení prohlášení o platnosti Řádu je předkládána žádost o souhlas s pořádáním veřejného vystoupení nebo svodu místně příslušné obci.

(3) Pořadatelem při veřejném vystoupení nebo svodu zvířat může být pouze osoba s takovými teoretickými a praktickými znalostmi o zvířatech, aby byla schopna


(4) Pořadatel je oprávněn a povinen:Čl. 4
Druh zvířat, která se veřejného vystoupení nebo svodu účastní

(1) Řád se vztahuje na dále uvedený maximální počet a druhy zvířat při veřejném vystoupení nebo svodu. Počet psů zúčastňujících se při veřejném vystoupení nebo svodu může být max. 25. Jde o psy všech plemen s i bez průkazu původu.

(2) K veřejnému vystoupení nebo svodu lze používat jen zvířata zdravá a v dobré kondici. Zkoušky ZOP se může zúčastnit jedinec starší 10.měsíců., zkoušek ZPU-1 a ZPU-2 starší 12.měsíců.

(3) Aktuální seznam zvířat, včetně údaje o počtu, původu a identifikaci zvířat používaných při veřejném vystoupení nebo svodu, je součástí žádosti předkládané orgánům veterinární správy.

(4) Podle tohoto řádu se veřejného vystoupení nebo svodu nezúčastní:Čl. 5
Způsob manipulace se zvířaty s popisem a charakteristikou činností prováděných se zvířaty

Společná ustanovení.
Před zahájením kterékoliv zkoušky se provádí prověrka chování psa k cizí osobě - rozhodčí zepředu, normální chůzí přijde k psovodovi (pes na vodítku, bez náhubku, může být přidržován psovodem) a provede kontrolu tetovacího čísla nebo jeho absenci. Výsledek prověrky se nezaznamenává, ale nepřípustné chování psa má za následek nepřipuštění ke zkouškám - uvede se potom na bodovací lístek.

Správné chování psa - sebevědomý, pozorný, nebojácný;

Přípustné chování psa - nejistý, těkavý, lehce podrážděný;

Nepřípustné chování psa - nejistota, bázlivost, kousavost, útočnost.


ZKOUŠKA OVLADATELNOSTI PSA - ZOP

CVIKY ZÁKLADNÍ ČÁSTI


1. PŘIVOLÁNÍ
Varianta A
Psovod vyjde s neupoutaným psem. Na pokyn rozhodčího se pes na povel „ Volno „ musí vzdálit od psovoda nejméně 10 kroků. Psovod se na pokyn rozhodčího zastaví a otočí se čelem ke psu, na další pokyn rozhodčího přivolá psa povelem „ Ke mně „. Pes má radostně a přímou cestou přiběhnout k psovodovi a usednout před něj. Na další povel „ K noze „ má pes usednout k noze psovoda.
Varianta B
Psovod vyjde s neupoutaným psem. Na pokyn rozhodčího se pes na povel „ Volno „ musí vzdálit od psovoda nejméně 10 kroků.. Psovod na pokyn rozhodčího zavelí „ K noze „. Pes se má radostně a přímou cestou zařadit k levé noze psovoda a pokračovat s ním v chůzi. Na pokyn rozhodčího se psovod zastaví a pes na povel „ K noze „ nebo „ Sedni „ usedá k jeho levé noze.

2. OVLADATELNOST NA VODÍTKU
Pes na vodítku ochotně a ukázněně následuje psovoda vedle jeho levé nohy tak, aby svým kohoutkem byl na její úrovni. Pes nesmí psovoda předbíhat ani se opožďovat, nesmí bránit psovodovi v pohybu.
Vodítko je stále v pravé ruce a má být prověšené. Podle pokynů rozhodčího se provádějí obraty vpravo, vlevo a čelem vzad a to za pohybu i v klidu. Výkon se provádí v normální chůzi, v pomalé chůzi, či poklusem.

3. OVLADATELNOST BEZ VODÍTKA
Obdoba cviku č.2 ovšem s neupoutaným psem.

4. SEDNI - LEHNI - VSTAŇ
Pes je na vodítku. Pokyny k vydání povelu dává rozhodčí. Pes po provedení každé polohy v ní setrvá tak dlouho, dokud mu psovod nedá jiný povel.
U zkoušky ZOP je možno tolerovat mírně upravené posunkové povely.

5. ODLOŽENÍ
Psovod položí na určeném místě psa a dá mu povel „ Zůstaň „. Na pokyn rozhodčího se psovod vzdálí od psa 30 kroků, otočí se směrem ke psu a zůstane klidně stát. U psa nesmí zůstat vodítko ani jiný předmět. Během tohoto cviku probíhá přezkoušení dalšího psa v poslušnosti.
Při nepřízni počasí ( silná rosa, silný d隝ť, mráz apod. ) může psovod - po předchozí dohodě s rozhodčím - odložit psa na vlastní textilní podložku velikosti svého psa. Rozhodčí však zkontroluje nezávadnost podložky ( čistota, zápach apod. ).


CVIKY SKUPINOVÉ A SPECIÁLNÍ


VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
 • Počet psů ve skupině je 3-5, velikost i složení skupiny určuje vedoucí zkoušek po dohodě s rozhodčím.
 • Je žádoucí, aby ve skupině byli psi přátelští, kteří k sobě necítí žádnou antipatii, nebo jakýkoliv projev agresivity vůči ostatním psům či psovodům ve skupině může znamenat vyloučení psa ze zkoušky.
 • Cviky však na pokyny rozhodčího provádějí všichni psovodi i psi ve skupině současně.

  1. OVLADATELNOST NA VODÍTKU ve skupině
  viz cvik č. 2 pro Základní část

  2. SEDNI - LEHNI - VSTAŇ NA VODÍTKU ve skupině
  Provádí se pouze na vodítku, jinak platí popis cviku č.4 pro Základní část.

  3. ODLOŽENÍ V LEŽE ve skupině
  Psi jsou odloženi ve vzdálenosti 30 kroků po dobu 2 minut. Jinak platí popis cviku č.5 pro Základní část.

  4. PŘENESENÍ PSA PSOVODEM A CIZÍ OSOBOU
  Součástí tohoto cviku je přezkoušení návyku psa na náhubek. Pes má náhubek nasazen po celou dobu trvání cviku.
  Pes sebou má nechat manipulovat bez náznaku strachu a s dostatečným sebevědomím. Nemá z náruče skákat ani se vzpírat. Psovod ho může v průběhu cviku chválit a povzbuzovat.

  Průběh cviku :
  a) pro psy, které unese jedna osoba ( závisí na fyzické zdatnosti psovoda a pomocníka)
  Psovod zvedne svého psa opatřeného náhubkem ze země či z vyvýšené podložky (lavice, stůl apod. ) a v náručí ho nese 5 metrů k cizí osobě ( pomocníkovi ). Zde psa cizí osobě předá a ta jej v náručí přenese zpět do výchozího místa. Tam psa opatrně položí na zem nebo na podložku.
  Psovod jde zároveň s pomocníkem a psa si na výchozím místě převezme.
  b) pro psy , kteří musí být (pro svoji váhu ) neseni více osobami.
  Psovod a cizí osoba ( jeden příp. více pomocníků ), zvednou psa opatřeného náhubkem ze země či vyvýšené podložky ( lavice, stůl apod. ) tak, aby cizí osoba nesla psa u hlavy. Pak v náručí nesou psa 10 metrů. Mohou jít rovně a po 10 metrech psa položit na zem, nebo jdou 5 metrů a vrátí se zpět do výchozího místa, tam položí psa na podložku.
  Pokud psovod ze zdravotních důvodů nemůže svého psa přenášet, může ho ( po dohodě s rozhodčím ) nahradit jiný pomocník určený pořadatelem.

  5. CHŮZE PO NEPŘÍJEMNÉM MATERIÁLU
  Nepříjemným materiálem se zde rozumí takový povrch, který není pro pohyb psa zcela běžný a vyžaduje od psa, aby svůj pohyb tomuto materiálu přizpůsobil. Pro přípravu cviku se doporučují tyto druhy materiálu : igelit, hrubší štěrk, sutiny, vlnitý plech nebo laminát, pás linolea a pod.. Pro splnění cviku je nutné, aby se pes pohyboval alespoň po třech druzích materiálu, které nesmí způsobit psovi zranění (ostré hrany, nadměrná kluzkost apod.). Každý druh má mít délku nejméně 3 metry a jednotlivé druhy mají na sebe navazovat. Pořadatel ručí za to, že pohyb psů bude bezpečný, ručí také za přípravu cviku. Po dohodě s rozhodčím je možné užít i jiné než navrhované druhy materiálu, musí však splňovat daná kritéria.
  Psovod se psem na vodítku u nohy přechází určený prostor, na pokyn rozhodčího se zastaví a psa u nohy posadí. Na další pokyn rozhodčího pokračuje v chůzi.


  ZKOUŠKA PRACOVNÍ UPOTŘEBITELNOSTI I. STUPNĚ - ZPU - 1

  CVIKY ZÁKLADNÍ ČÁSTI  1.PŘIVOLÁNÍ
  viz. popis u zk. ZOP

  2.OVLADATELNOST BEZ VODÍTKA
  viz. popis u zk. ZOP

  3.SEDNI - LEHNI - VSTAŇ
  Provádí se výhradně bez vodítka, jinak platí popis cviku č.4 u zk. ZOP.

  4.ŠTĚKÁNÍ
  Psovod stojí s neupoutaným psem sedícím u nohy. Na pokyn rozhodčího dá psovi povel „ Štěkej „, pes musí nejméně 3x hlasitě zaštěkat .

  5.APORT VOLNÝ
  Jako aport (viz.čl.6) nelze použít výstroj psa ani pamlsky (např. kost, předměty z bůvolí kůže apod.). Pes sedí při odhazování předmětu volně u nohy psovoda, nesmí být přidržován. Aport se odhazuje na vzdálenost min. 10 kroků. Předmět musí pes přinést těsně před psovoda.

  6.SKOK VYSOKÝ
  Výška překážky : Popis překážek je uveden v čl.6.
  Psovod stojí s neupoutaným psem před překážkou. Na pokyn rozhodčího vyšle psa s povelem „ Vpřed „ přes překážku a sám ho podél překážky následuje. Za překážkou se na další pokyn rozhodčího psovod zastaví a psa usměrní k noze.

  7.SKOK ŠPLHEM
  Používá se překážka typu A, vysoká 160 cm. Popis překážky je uveden v čl.č.6.
  Provedení je stejné jako u cviku č.6 - skok vysoký. Pes by však neměl na překážku a z ní skočit jen dvěma skoky, ale měl by po šikmých stěnách šplhat.

  8.ODLOŽENÍ
  viz. cvik č. 5 zk. ZOP
  Psovod však není v dohledu psa, ukryje se v připraveném úkrytu.

  9.VOLITELNÝ CVIK
  a) Hlídání :
  Psovod odloží psa na určené místo a položí před něj svůj předmět ( nesmí to být výstroj psa ani jeho hračka či pamlsek ). Pes zůstává u předmětu volný, není upoután a má náhubek. Psovod odchází vedle od psa na vzdálenost 20 metrů. Pomocník ( mohou být i dva ) nejprve prochází ve vzdálenosti asi 5 kroků od psa aniž by bral předmět. Pak se pokusí psu předmět odebrat, pes musí pomocníkovi v krádeži zabránit výhružným štěkotem. Pomocník provede po zákroku ještě 2 až 3 kroky ve snaze bránícího psa od předmětu odlákat. Pes se nesmí od hlídaného předmětu zbytečně vzdalovat ani od něj utéct.

  b) Stopa : Stopa je vlastní, 100 metrů dlouhá, 1x lomená v pravém úhlu, jsou na ni položeny 2 předměty :
 • první na 1. úseku ( asi v jeho polovině )
 • druhý stopu ukončuje
  Předměty na stopě mohou mít plochu max. 100cm ( 10cm x 10 cm ). Způsoby označení předmětů: zalehnutí, zasednutí, zastavení, aportování nebo zvedání.
  Způsob označení předmětů oznámí psovod rozhodčímu při hlášení. Pokud pes označí předmět, setrvá v poloze označení až do příchodu psovoda. Psovod nesmí psa k označení ovlivnit povelem. Pokud tak učiní, nebudou mu body za předmět zadány. Nalezený předmět psovod ihned zvednutím nad hlavu ukáže rozhodčímu.
  Stopa nesmí být starší než 15 min.
  Psovod je na stopě od psa vzdálen min. 10m max. však 15m.


  CVIKY SKUPINOVÉ A SPECIÁLNÍ


  1.OVLADATELNOST VE SKUPINĚ
  viz. popis cviku č.2 u zk. ZOP, avšak bez vodítka.

  2.SEDNI - LEHNI - VSTAŇ VE SKUPINĚ
  viz. popis cviku č. 4 u zk. ZOP, provádí se však bez vodítka.

  3.ODLOŽENÍ ZA POCHODU V LEŽE ve skupině
  Celá skupina vyjde na pokyn rozhodčího daným směrem, všichni psi jdou neupoutáni u nohy svého psovoda. Na další pokyn psovodi povelem „ Lehni „ odloží své psy a pokračují v chůzi asi dalších 20 kroků. Na pokyn rozhodčího se zastaví a otočí čelem ke psu. Na další pokyn se vrátí ke psu, který musí ležet až do doby, kdy ho psovod na pokyn rozhodčího posadí.

  4.CHŮZE PO NEPŘÍJEMNÉM MATERIÁLU ve skupině
  viz. popis tohoto cviku ve zk. ZOP.
  Psovodi však postupují po určené trase za sebou ve skupině a zastavují se jednotlivě na pokyn rozhodčího.

  5.LHOSTEJNOST K NÁRAZOVÉMU ZVUKU
  Tento cvik má prokázat ovladatelnost psa při hluku, se kterým se pes může běžně setkávat.
  Neužívá se zvuk podobný střelbě. Používá se např. bouchání železem do dřevěné desky, nebo do plechu, řinčení plechovek, velmi hlasitá hudba apod.
  Je na rozhodčím, aby zvážil, zda je zvuk připravený pořadatelem vyhovující.
  Tento cvik se provádí zásadně jako poslední, aby nemohl negativně ovlivnit práci psů v průběhu zkoušky.
  Celá skupina nastoupí na určené místo. Psi jsou na prověšeném vodítku a přirozeně stojí u svého psovoda. Na pokyn rozhodčího pořadatel vyrobí potřebný zvuk po dobu cca 10 sekund a případně ho několikrát zopakuje.
  Psovodi nesmí psy ovlivňovat, mohou je pouze slovně chválit. Psi by měli klidně bez strachu stát, neměli by se lekat.


  ZKOUŠKA PRACOVNÍ UPOTŘEBITELNOSTI II. STUPNĚ - ZPU - 2

  STOPA

  Stopa cizí, 15 min. stará, 300m dlouhá, 2x lomená v pravém úhlu, 2 předměty ( první asi v polovině 1.úseku, druhý stopu ukončuje ), limit pro vypracování stopy je 15 min. Je žádoucí, aby pes sledoval stopu pečlivě, se zájmem a s nosem nízko nad terénem. Výška porostu pro pokládání stop, by neměla přesáhnout 20 cm. Při pokládání stopy jsou psovod i pes v úkrytu. Psovod je na stopě od psa vzdálen min.10m max. však 15m.

  POSLUŠNOST

  1.PŘIVOLÁNÍ s předsednutím před psovoda
  Popis cviku viz zkouška ZOP - Přivolání - Varianta A

  2.OVLADATELNOST BEZ VODÍTKA
  Popis cviku viz. zkouška ZOP

  3.PRŮCHOD SKUPINOU OSOB
  Tento cvik bezprostředně navazuje na ovladatelnost bez vodítka. Skupinu tvoří nejméně 4 osoby, které se volně pohybují a mohou se bavit. Pes by se ve skupině měl chovat přirozeně a sebevědomě, jakýkoliv náznak agresivity, nejistoty či strachu jsou chybou.
  Na pokyn rozhodčího projde psovod s neupoutaným psem skupinu, za ní se otočí, znovu do ní vejde a uvnitř se zastaví a psa posadí. Na pokyn se rozejde a skupinu opustí.

  4.SEDNI - LEHNI - VSTAŇ
  Pes je volně krok před psovodem. Pes po provedení každého povelu zůstává v dané poloze tak dlouho, dokud nedostane další povel. Pes nesmí při provádění poloh opustit své místo.

  5.ŠTĚKÁNÍ
  Neupoutaný pes sedí krok před psovodem. Na pokyn rozhodčího dá zvukový povel „ Štěkej „, pes musí bez změny polohy alespoň 3x zaštěkat. Pokud nezaštěká ani jednou v předepsané poloze je cvik anulován.
  Jinak platí stejná pravidla jako u cviku štěkání ve zkoušce ZPU-1.

  6.ODLOŽENÍ ZA POCHODU V STOJE S PŘIVOLÁNÍM
  Psovod vyjde s neupoutaným psem, na pokyn rozhodčího psa zastaví povelem „Stůj“ a pokračuje dál v chůzi. Na pokyn rozhodčího se zastaví a provede čelem vzad. Opět na pokyn rozhodčího psa přivolá a na další pokyn ho usměrní k noze.

  7.APORT PŘES PŘEKÁŽKU
  Jako aport (viz.čl.6) nelze použít výstroj psa ani pamlsky (např. kost, předměty z bůvolí kůže apod.).
  Psovod stojí s neupoutaným psem před překážkou. Na pokyn rozhodčího odhodí aport přes překážku, na další pokyn vyšle psa s povely „ Vpřed. Aport „. Povel „ Aport „ musí zaznít dříve, než pes za překážkou dopadne. Pes překoná překážku, rychle a pevně uchopí aport a přeskočí překážku zpět. Usedne před psovoda. Na pokyn rozhodčího psovod psu aport odebere a usměrní ho k noze.
  Výška překážky je totožná s výškou pro skok vysoký ve zkoušce ZPU-1.

  8.KLADINA NÍZKÁ (jedním směrem )
  Na pokyn rozhodčího vyšle psovod ze základního postavení neupoutaného psa k překonání kladiny a sám ho následuje. Po překonání kladiny pokračuje ještě několik kroků ( max. 5 ) se psem u nohy a na pokyn rozhodčího se zastaví a psa u nohy posadí. Pes by měl být po celou dobu provádění cviku na úrovni psovoda. Předbíhání či opožďování je chybou. Pokud pes z kladiny spadne dříve než vstoupí na prkno určené k sestupu, je cvik anulován.

  9.VYSÍLÁNÍ ( min. 15 m )
  Cvik se provádí z výchozího bodu ve směru chůze bez vodítka. Na pokyn rozhodčího vyjde psovod s neupoutaným psem určeným směrem a asi po 5 krocích ( max. však 10 ) vyšle psa vpřed a zůstává stát. Pes se musí co možná nejrychleji vzdálit od psovoda min 15m určeným směrem, pak ho psovod na pokyn rozhodčího položí. Nepřesné ulehnutí není chybou. Pokud se pes odchýlí od daného směru více než 45 stupňů, je cvik anulován.

  10.ODLOŽENÍ ( na 50 kroků, psovod v úkrytu )
  Popis cviku viz. zkouška ZPU1 cvik č. 8 dodrží se však předepsaná vzdálenost 50 kroků.

  OBRANA

  1.PRŮZKUM TERÉNU ( 30 x 40 kroků, 4 zástěny )
  Psovod postupuje středem prostoru po určené ose postupu. Střídavě vysílá psa k prověření zástěn. Pes musí zástěny obíhat. K tomuto cviku je možno vyžít i přírodní terén, pak je nutné, aby pes prověřil možné úkryty a průzkum prováděl dostatečně hluboko. V obou případech musí být pes ovladatelný a psovod se nesmí odchýlit od osy postupu více než 5 kroků.

  2.VYŠTĚKÁNÍ
  Navazuje na předchozí cvik.
  Jakmile pes pomocníka najde, má jej vytrvale vyštěkávat aniž by mezi nimi došlo ke kontaktu. Pomocník ani psovod nesmí psa povzbuzovat. Pes se nesmí od pomocníka vzdálit více než 3m. Pokud pes nalezne pomocníka, psovod zůstává stát, ke psu se rozejde až na pokyn rozhodčího. Pes mu nesmí jít naproti, ale musí stále vytrvale vyštěkávat. Po příchodu ke psu jej psovod usměrní k noze.

  3.PŘEPAD PSOVODA Z ÚKRYTU
  Psovod se psem je ukryt v zástěně pro vyštěkání, může psa přidržovat za obojek. Pomocník přechází a ukrývá se v jiné zástěně určené rozhodčím. Na pokyn rozhodčího vyjde psovod s neupoutaným psem směrem k úkrytu pomocníka. Pes jde u nohy a nesmí psovoda předbíhat. Na pokyn rozhodčího podnikne pomocník útok na psovoda. Pes musí tento útok neprodleně zlikvidovat zákusem do ochranného rukávu. Při zákusu se pomocník snaží psa zastrašit náznaky úderů obuškem. Na pokyn rozhodčího se pomocník zastaví a pes ho musí okamžitě sám nebo na povel psovoda pustit a pozorně střežit. Na další pokyn rozhodčího přistoupí psovod ke psu a usměrní ho k noze.

  4. ZADRŽENÍ ( hladké, na 30 kroků )
  Psovod stojí na určeném místě a přidržuje psa za obojek. Pomocník vydráždí psa svými pohyby a odbíhá na vzdálenost 30 kroků. Na pokyn rozhodčího vysílá psovod psa k zadržení, ale sám zůstává stát na místě. Pes musí pomocníka co nejrychleji dostihnout a znemožnit mu další útěk pevným zákusem do ochranného rukávu. Pomocník po zákusu se psem bojuje (bez úderů ani jejich náznaků). Na pokyn rozhodčího se zastaví a pes ho musí sám nebo na povel psovoda pustit a pozorně střežit až do příchodu psovoda. Pes se nesmí od pomocníka vzdálit více než 10 kroků, jinak je cvik anulován. Psovod jde ke psu až na pokyn rozhodčího. Po příchodu ke psu psovod usměrní psa k noze, připoutá ho a odejde k rozhodčímu, kde se odhlásí.


  ZKOUŠKA PRACOVNÍ UPOTŘEBITELNOSTI-SPECIÁL - ZPU-S

  STOPA

  KLADENÍ STOPY.
  Kladeč se zastaví na počátku stopy a položí identifikační předmět (pachově savý, nejlépe textil). Pokládá pachovou stopu obvyklým způsobem tak, aby první úsek byl kolmý na pomyslnou osu vyhledávání předmětu. Kladeč je s rozhodčím předem domluven na kterém úseku bude první předmět a jak bude vypadat stopa (který lom bude pravoúhlý a který bude ostrý). Tvar stopy a položení předmětů určuje rozhodčí.

  PROVÁDĚNÍ STOPY.
  Psovod se psem nesmí být přítomen na dohled pokládání stopy.
  Psovod při hlášení musí přesně uvést, jak pes předměty položené na stopě označuje (neplatí pro „identifikační“ předmět).
  Rozhodčí vymezí hranice osy prohledávání (mohou být předem označeny např. praporky apod.) pro nalezení „identifikačního“ předmětu a dá pokyn psovodovi k vypracování stopy. Pes má 2 minuty na to, aby našel „identifikační“ předmět – psovod poté zvednutím ruky oznámí, že zahajuje stopování. Pokud pes předmět nenalezne a psovod neoznámí zahájení vypracovávání stopy do stanoveného limitu, je práce psa na stopě ukončena.
  Pes může být na stopovacím vodítku nebo volně - vždy však minimálně 10m od psovoda.
  Pokud se pes vzdálí více jak 10m od stopy, nebo ji delší dobu nesleduje, popř. překročí limit na její vypracování je práce na stopě ukončena.

  POSLUŠNOST

  1. PŘIVOLÁNÍ S PŘEDSEDNUTÍM PŘED PSOVODA.
  Viz. zkouška ZOP-varianta A – vzdálenost na povel volno min.15m. Pokud se na 3. povel pes nevzdálí na požadovanou vzdálenost je cvik anulován. Nepřivolání psa na 2. povel je důvodem k ukončení zkoušky a to v kterékoliv části.

  2. OVLADATELNOST BEZ VODÍTKA.
  Viz. Zkouška ZOP

  3. SEDNI – LEHNI - VSTAŇ
  Povely jako při zkoušce ZOP. Provádí se 10 kroků před psovodem, pes bez vodítka. Jde o první cvik bloku v poslušnosti. Opustí-li pes při provádění cviků původní místo o více jak 3m, je cvik anulován. Rozhodčí po ukončení cviku eventuálně vyzve psovoda k úpravě vzdálenosti na původních 10 kroků a to tak, že psovod se ze svého stanoviště posune přímo na místo určené rozhodčím. Po ukončení cviků nesmí psovod psa chválit.

  4. ŠTĚKEJ.
  Povel jako při zkoušce ZPU-1 – vše ostatní obdobně jako u předchozího cviku.

  5. PLÍŽENÍ KE PSOVODOVI.
  Povel: „Plaz“ , komíhání pravé ruky dlaní k zemi nalevo a napravo v úrovni boků psovoda. „Sedni“, „K noze“.
  Pes se nepřerušovaně plazí bez přílišného zvedání zádě a u psovoda zůstává ležet do pokynu rozhodčího z jehož podnětu psovod povelem psa posadí a následně usměrní k noze. Tím končí blok cviků poslušnosti.

  6. ODLOŽENÍ VSEDĚ ZA POCHODU.
  Povel: „Sedni“, „K noze“
  Psovod pochodující s neupoutaným psem na pokyn rozhodčího povelem „Sedni“ odloží psa a pokračuje v chůzi cca 30 kroků. Až na pokyn rozhodčího se zastaví a otočí se ke psu. Na další pokyny psovod jde ke psu a posadí ho u nohy.

  7. ODLOŽENÍ ZA POKLUSU S PŘIVOLÁNÍM.
  Povely: „Lehni“, „Ke mně“, „K noze“.
  Psovod za poklusu s neupoutaným psem na pokyn rozhodčího povelem „Lehni“ odloží psa a pokračuje v běhu cca 20 kroků. Poté, na pokyn rozhodčího, změní rytmus poklusu na pochod (cca 10 kroků) a zastaví se s obratem ke psu. Na další pokyny psovod psa přivolá a posadí ho u nohy.

  8. APORT ŠPLHEM (šikmá stěna cca 190 cm) .
  Povely: „Vpřed“, „Aport“, „Pus“, „K noze“.
  Jako aport lze použít jakýkoliv předmět mimo komerčně prodávaných hraček, výstroj či pamlsek.
  Psovod stojí s neupoutaným psem před překážkou typu A. Na pokyn rozhodčího odhodí aport přes překážku, na další pokyn vyšle psa s povely „Vpřed“ a „Aport„. Povel „Aport„ musí zaznít dříve, než pes za překážkou dopadne. Pes překoná překážku, rychle a pevně uchopí aport a překoná překážku zpět. Usedne před psovoda. Na pokyn rozhodčího psovod psu aport odebere a usměrní ho k noze.

  9. KLADINA NÍZKÁ ( cca 100 cm).
  Povely: „Vpřed“, „Zpět“, „K noze“.
  Pes s neupoutaným psem před kladinou na pokyn rozhodčího vydá psu povel „Vpřed“. Jakmile pes sejde na konci z náběhového prkna kladiny zavelí psovod psu „Zpět“. Pes se vrátí po kladině a předsedá u psovoda. Na pokyn rozhodčího psovod usměrní psa k noze.

  10. ODLOŽENÍ.
  Povely: „Lehni“, „Zůstaň“, „K noze“
  Viz zkouška ZPU-1.

  SPECIÁLNÍ CVIKY

  1. VYSÍLÁNÍ.
  Povely: „Vpřed“, „Lehni“, „Ke mně“, „K noze“
  Provádí se ve dvou směrech.
  Pro tento účel jsou na ploše předem kolíky vyznačeny: výchozí bod (může být totožný s výchozím bodem pro poslušnost) a dva body vzdálené od výchozího bodu 30 kroků se směrovou odchylkou minimálně 60°.
  Na pokyn rozhodčího vyjde psovod se psem směrem, který rovněž určí rozhodčí a po 5-10 krocích vysílá psa vpřed na požadovaných 30 kroků a sám zůstává stát. Jakmile pes dosáhne označeného místa, psovod vydá povel “Lehni“. Nepřesné ulehnutí není chybou. Na pokyn rozhodčího psovod psa přivolá, usměrní k noze a vrátí se na výchozí bod. Na další pokyny psovod zopakuje totéž v druhém směru s tím rozdílem, že psovod si na pokyn rozhodčího pro psa dojde a usměrní ho do základního postoje.

  2. SKOK DALEKÝ.
  Překážka: buď přírodní příkop min. 0,5 m hluboký, nebo zátaras o výšce max.30cm v délce 1,5m.
  Délka překážky: Povely: „Vpřed“, „Stůj“, „K noze“.
  Na pokyn rozhodčího a povel psovoda pes překoná překážku a na povel zůstává stát (na směru jeho postoje nezáleží). Psovod přichází ke psu, usměrní ho k noze a přechází na další překážku.

  3. VODOROVNÝ ŽEBŘÍK.
  Povely: „Vpřed“, „Stůj“, „K noze“.
  Na pokyn rozhodčího a povel psovoda pes vyběhne po náběhovém prkně a překonává překážku. Na povel pes zůstává stát na konci žebříku. Psovod přichází ke psu a v náručí ho snese na zem.

  4. HOUPAČKA.
  Povely: „Vpřed“, „K noze“.
  Na pokyn rozhodčího a povel psovoda pes dojde až ke sklopnému bodu houpačky a prkno sklopí. V tomto okamžiku vychází psovod a jde podél překážky vedle psa aniž by mu pomáhal či se dotýkal překážky. Po seběhnutí psa z prkna přiřadí psovod psa k noze a pokračuje k další překážce.

  5. KLADINA POHYBLIVÁ.
  Povely: „Vpřed“, „Stůj“, „K noze“.
  Na pokyn rozhodčího a povel psovoda pes dojde cca doprostřed kladiny. Psovod povelem psa zastaví, dojde ho a spolu pokračují až do seskoku psa z kladiny. Poté, na pokyn rozhodčího, se psovod se psem zastaví.

  6. ROZLIŠOVÁNÍ PŘEDMĚTŮ.
  Povely: „Přines“- ukázání pravou rukou do směru k předmětům.
  Pořadatel zkoušek musí mít dostatečný počet „bezpachových“ předmětů (dřevěné kolíky o rozměrech 10 x 5 x 2-3cm, mohou být částečně obaleny textilem, koženkou apod. a musí být výrazně očíslovány).
  Při zahajovacím nástupu zkoušek rozdá vedoucí zkoušek všem psovodů ucházejících se o zkoušku ZPU-S po jednom výše popsaném předmětu. Ostatní předměty uschová mimo dosah kohokoliv.
  Na pokyn rozhodčího vedoucí zkoušek rozloží do mírného půlkruhu 4 výše popsané předměty s mezerou mezi předměty, kde určí rozhodčí. Psovod přijde k půlkruhu se psem cca 6-7 kroků. Psa odloží a přidá do půlkruhu předmět zapůjčený při nástupu do mezery dle pokynů rozhodčího. Vrátí se ke psu.
  Na pokyn nechá psovod psa vyhledávat „jeho“ předmět, který musí k němu poté přiaportovat. Uchopí-li pes nesprávný předmět a udělá s ním min. 3 kroky k psovodovi, je cvik anulován.

  V tomto místě může být posloupnost speciálních cviků přerušena a mohou pokračovat postupně další účastníci zkoušek. Z organizačního hlediska to přispěje k úpravě prostoru pro závěrečný blok cviků.

  7. PRŮZKUM TERÉNU.
  Povely: „Revír“ - ukázání rukou do směru vyslání psa.
  Vytýčení prostoru je možné standardními zástěnami nebo papírovým krabicemi přibližně stejné velikosti
  Pes systematicky prohledává dle pokynů psovoda prostor 50-60 x 80-90 kroků a to prověřením min. 3 zástěn či krabic. V poslední z nich je sedící osoba umístěná tak, aby byla co nejméně pozorovatelná při provádění průzkumu.

  8. OZNAČENÍ OSOBY.
  Pes bez pomoci označuje osobu vyštěkáváním. Psovod, který postupuje po ose prozkoumávaného prostoru, přitom zůstává stát a může ke psu až na pokyn rozhodčího. Psovod psa usměrní k noze.

  9. KLID PŘI KONTROLE OSOBY.
  Psovod odloží psa vleže cca 3m od osoby. Provede kontrolu zdravotního stavu osoby. Poté osobu podepře, psa usměrní k noze a dojde s osobou k ose prohledávání, kde ji předá vedoucímu zkoušek. Pes v průběhu cviku nesmí napadat ani obtěžovat nalezenou osobu – soustavné štěkání je chybou.

  10. OZNAČENÍ OSOBY LEŽÍCÍ V ÚKRYTU MEZI 3 OHNI.
  Prostor tohoto cviku navazuje na prostor pro průzkum terénu při provádění cviku 7 a jeho vytýčení je opět možné standardními zástěnami nebo papírovými krabicemi přibližně stejné velikosti, jen zástěny (min.3) musí být položeny. Pod poslední z nich leží, hlavou k zemi, nehybně osoba.
  Kolem poslední zástěny jsou ve vzdálenosti cca 10m od sebe 3 ohně.
  Na pokyn rozhodčího pokračuje průzkum terénu.
  Označení osoby probíhá stejně jako v položce 8.  Čl. 6
  Zařízení, vybavení, pomůcky pro manipulaci, předvádění nebo jinou činnost se zvířaty

  (1) Pro výše uvedené zkoušky se používají tyto překážky:

  Všechny překážky musí být upraveny tak, aby nemohlo dojít ke zranění psa (zaoblené hrany, neohoblovaná náběhová prkna – neklouzavá, apod.).

  (2) Ostatní vybavení:
  Ohně - ohni se rozumí zapálená textilie v plechové nádobě mírně nasáknutá hořlavinou typu benzin, nafta. Hořlavina nesmí být v přebytku, aby nevybuchovala a nemohla se vylít. Plechovka je pevně fixována k zemi. Nedostatečné jsou komerčně prodávané louče. Při provádění této části zkoušky je třeba bedlivě dodržovat požární a bezpečnostní předpisy (manipulace s ohni je zakázána mladistvým do 18 let).

  (3) Výstroj psa:

  Podle tohoto Řádu se nesmí použít pomůcky a součástky, které by mohly způsobit poškození zdraví, bolest nebo snížení pohody psa. Není povoleno používat:  Čl. 7
  Prostory, ve kterých se veřejné vystoupení nebo svod provádí a prostory k ustájení

  (1) Zkoušky se provádí v běžných kynologický zařízeních (někdy jen zčásti mimo něj) ve venkovním prostředí (travnatý povrch). Kynologická zařízení jsou vybavena ve většině případů klubovnou, odkládacími kotci (obojí možno využít v nepřízni počasí) dále pak sociálním zařízením a překážkami dle čl.6 tohoto řádu.

  (2) Odkládací kotce jsou zastřešené dřevěné nebo kovové boxy s dřevěnou podlážkou nebo bez ní. Tři strany jsou pevnými přepážkami čtvrtá strana je buď volná (pes se do kotce uvazuje – vodítko, obojek), nebo opatřena dvířky se západkou (pes je zde umísťován volně).

  (3) V případě nepřízně počasí se zkoušky přerušují a mimo uvedené možnosti je umožněno psy schovat do motorových vozidel, kterými jsou zpravidla přepravováni svými majiteli za předpokladu zajištění dostatečného větrání interiéru vozidla, které musí být umístěno v trvalém stínu. Psu musí být max. po 1 hodině umožněno proběhnutí a vyvenčení.

  (4)Samozřejmostí kynologických areálu je i zdroj pitné vody – pokud by tak nebylo, je pořadatel povinen zabezpečit dostatek pitné vody pro všechny psy a přístup k ní. Napájecí nádoby má s sebou psovod, nebo je zapůjčí pořadatel. Minimální spotřeba vody na den a 1 psa je 2 litry

  (5) Pokud je akce vícedenní (výjimka) musí psovod zajistit dostatek krmiva a pitné vody pro svého psa. Ustájení psa přes noc je věcí a zodpovědností psovoda.

  (6) Pořadatel v místě veřejného vystoupení nebo svodu před zahájením a v průběhu veřejných vystoupení nebo svodu zajistí:


 • Aktualizováno: 1.3.2012